Kỹ năng của Wa

15/6/14
Kỹ năng của Wa
 • Dưới đây là các kỹ năng đặc trưng của Warrior
  [xtable=skin1|border:1|293x150]
  {tbody}
  {tr}
  {td}Nội dung
  1. Attack Skills( Các kỹ năng tấn công)
  2. Sub Skills ( Các kỹ năng hỗ trợ)
  3. Passive Skills ( Các kỹ năng bị động)
  4. Special Skills ( Các kỹ năng đặc biệt)
  {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]

  Attack Skills
  [xtable=skin1|border:1|cellpadding:1|cellspacing:1|463x264]
  {tbody}
  {tr}
  {td=rowspan:2}Skill{/td}
  {td=rowspan:2}Mô tả{/td}
  {td=colspan:3}Hiệu ứng{/td}
  {td=colspan:5}Hạn chế{/td}
  {td=rowspan:2}Yêu cầu{/td}
  {td=rowspan:2}Giá tiền{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Attack Amp.{/td}
  {td}Add attack{/td}
  {td}Khác{/td}
  {td}Khoảng cách{/td}
  {td}phạm vi{/td}
  {td}MP{/td}
  {td}Cooldowwn{/td}
  {td}Cast time{/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td}Impact Stab{/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {tr}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {td} {/td}
  {/tr}
  {/tbody}
  [/xtable]